Księgi rachunkowe prowadzone przez przedsiębiorstwo służą prezentacji wszystkich operacji gospodarczych przeprowadzonych przez podmiot gospodarczy w danym okresie.

Dzięki nim przedsiębiorca ma możliwość pokazania rzeczywistego obrazu firmy, nie tylko w kwestii majątku – aktywów, ale również,
źródeł jego finansowania – pasywów, zobowiązań, wyniku finansowego oraz przepływów finansowych.

Nasza firma zajmuje się rzetelnym, kompleksowym i szczegółowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Czynności z tym związane podlegają licznym modyfikacjom, uzupełnieniom i poszerzeniom, z racji tego poniżej wymieniamy tylko najważniejsze z nich:

 • otwarcie oraz zamknięcie ksiąg w oparciu o aktualne przepisy prawne;
 • ewidencja przychodów oraz kosztów, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, zmian majątku i kapitału na odpowiednich kontach księgowych etc.;
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także odpisy amortyzacyjne;
 • ewidencja zapasów, produktów gotowych, półproduktów, wyposażenia etc.;
 • kontrola dokumentów;
 • sporządzanie rejestrów VAT zarówno sprzedaży jak i zakupu;
 • ustalanie wyniku finansowego;
 • bieżące informowanie Klienta o kosztach z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i podatek od towarów i usług;
 • kontrola, uzupełnianie, wysyłanie deklaracji, informacji, sprawozdań do nadrzędnych jednostek: ZUS, GUS;
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do KRS i US;
 • stały kontakt z klientem w zakresie zmian podatkowych